AVALDUS

TÖÖMAAILMA EKSAMI SOORITAMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID

HEA KOSMEETIK, OLE TÄHELEPANELIK!

Selleks et säästa mõlema osapoole aega, kasuta allolevat nimekirja kui meelespead. Saada kõik vajalikud dokumendid .pdf failina e-posti aadressile eesti@kosmeetikuteliit.ee

kosmeetiku erialase tasemeõppe õppekava läbimise kohta või kosmeetikukooli lõputunnistuse, kus puudub taseme märge kutsestandard kosmeetik, tase 5 läbimise kohta*;

*Tasemeõpe on kutseõppeasutuses või erakoolis omandatud tasemeõpe, mille käigus omandatakse kindlale kutsekvalifikatsioonitasemele vastav kvalifikatsioon, mis võimaldab juurdepääsu järgmise kvalifikatsioonitaseme õppele.

TASUMINE JA RAHA TAGASTAMINE

Kutseeksami eest tuleb tasuda enne taotluse dokumentide esitamist ja vastav maksekorraldus esitada koos taotlusega.

NB! Kui dokumendid on edastatud, siis loetakse hindamisprotsess alustatuks ja  eksamile ilmumata jätmise, dokumentide mitteesitamise või ebaõnnestumise korral raha ei tagastata! 

Tasu on dokumentide läbivaatamise ja kutseeksami läbiviimise eest, seega kutse mitteandmise korral summat ei tagastata.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TINGIMUSED KUTSE ANDMISEL

Kutse taotlejate poolt kutse andjale esitatud kutse taotlemise dokumentides sisalduvaid isikuandmeid kasutatakse üksnes selleks seadusega (isikuandmete kaitse üldmäärus ja isikuandmete kaitse seadus) ettenähtud korras kutse andmisega seotud ülesannete täitmiseks ning need säilitatakse ja hävitatakse seaduses sätestatud korras. Kutse andja säilitab kutse taotlejate poolt esitatud dokumente 6 kuud kutsetunnistuse väljastamisest või kutse mitteomistamise otsuse langetamisest.

KONTAKT

(lisaküsimused ja täiendav abi)