2.1 Kutse taotlemise eeltingimused ja  esitatavad dokumendid

2.1.1 Kutse kosmeetik tase 5 taotlemise eeltingimused:

a) keskharidus;
b) läbitud kosmeetiku eriala algõppe koolitus;
c) praktiline töö ettevõttes (arvestatakse ka õppepraktikat).

2.2 Kutse kosmeetik, tase 5 taotlemiseks esitatavad dokumendid:

a) vormikohane taotlus;

b) kooli kinnitus erialase tasemeõppe läbimise kohta või kosmeetik, tase 5 kutsestandardile tugineva õppekava läbimist tõendava tunnistuse koopia;

c) keskharidust tõendava dokumendi koopia;

d) vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus;

e) isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);

f) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.